„W coachingu chodzi o jak najlepsze wykorzystanie własnych możliwości przy indywidualnym i osobistym wsparciu osoby, która będzie stawiać przed Tobą wyzwania, stymulować i prowadzić na drodze stałego rozwoju”.

Gerard O’Donovan

dyplomowy kurs dla coachów

podstawowy kurs dla Coachów

rozwój dla Ciebie i Twojej firmy

ścieżka rozwoju dla wszystkich

Warunki Uczestnictwa

 

UMOWA – warunki zgłoszenia i uczestnictwa w szkoleniu

 1. Umowa określa wzajemne zobowiązania IBD Business School (d.Instytutu Rozwoju Biznesu) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Panieńska 9, 03-704 Warszawa, zwanej dalej Organizatorem, wpisaną do KRS pod nr. 0000244698, i Strony Zgłaszającej udział w szkoleniu na warunkach określonych w zgłoszeniu.
 2. Strona Zgłaszająca udział w szkoleniu zobowiązuje się do przesłania zgłoszenia faksem pod numer (22) 782 73 91oraz wniesienia opłaty przed rozpoczęciem szkolenia w wysokości wynikającej z niniejszego zgłoszenia na konto:

  Deutsche Bank 63 1910 1123 1910 7369 2121 0001

 3. Podstawą do przyjęcia Uczestnika na szkolenie jest dokonanie pełnej wpłaty nie później niż na 15 dni przed jego rozpoczęciem.
 4. Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona. W wypadku wpłacenia należności po wyczerpaniu liczby miejsc w danym terminie zostanie zaproponowany nowy termin szkolenia lub na życzenie Strony Zgłaszającej – zwrócona będzie cała wpłacona kwota.
 5. Przy rezygnacji ze szkolenia na 14 dni przed jego rozpoczęciem Stronie Zgłaszającej przysługuje zwrot 75% dokonanej wpłaty. Przy rezygnacji w czasie od 13 do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Stronie Zgłaszającej przysługuje zwrot 50% dokonanej wpłaty. Przy rezygnacji ze szkolenia na mniej niż 7 dni przed jego rozpoczęciem lub w przypadku nieprzybycia osoby zgłoszonej na szkolenie Stronie Zgłaszającej nie przysługuje zwrot wpłaty.
 6. Strona Zgłaszająca może wskazać inne osoby na miejsce wcześniej zgłoszonych. Wskazanie powinno mieć formę pisemną.
 7. Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń.
 8. Organizator ma prawo do zmian terminów szkolenia bądź poszczególnych sesji z przyczyn od niego niezależnych.
 9. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora Strona Zgłaszająca otrzyma pełny zwrot wpłaconej na konto Organizatora wpłaty.
 10. W przypadku udostępniania użytkownikom e-repetytorium Organizator ma 3 dni robocze na przekazanie loginu i hasła. Od momentu przesłania danych do logowania jest liczony okres korzystania z narzędzia.
 11. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową Strony zgodnie poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Organizatora.

Reklamacje

 1. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług szkoleniowych w terminie dziesięciu dni roboczych od daty zakończenia szkolenia.
 2. Reklamacje usług szkoleniowych można zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres: IBD Business School, ul. Panieńska 9, 03-704 Warszawa najpóźniej w terminie dziesięciu dni roboczych od daty zakończenia szkolenia.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
 1. nazwę/ imię i nazwisko uczestnika,
 2. adres siedziby/ zamieszkania uczestnika szkolenia i adres e-mail,
 3. przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji itp.),
 4. uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji,
 5. oczekiwania uczestnika wobec Instytutu Rozwoju Biznesu.
 1. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu czternastu dni roboczych, liczonych od momentu otrzymania przez Instytut informacji o powstałej nieprawidłowości, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.
 2. Decyzja dotycząca reklamacji z ewentualną propozycją rekompensaty, w przypadku gdy reklamacja jest zasadna, zostanie przesłana mejlem oraz pocztą tradycyjną.

Informacje dodatkowe

Szkolenia odbywają się w ośrodkach IBD: Centrum Konferencyjnym usytuowanym  nad Zalewem Zegrzyńskim, Serock, ul. Wyzwolenia 63 oraz w Centrum Szkoleniowym znajdującym się w sercu Warszawy, ul. Sienna 73.

Usługi konferencyjne Instytutu są świadczone na najwyższym poziomie. Oba obiekty dysponują nowocześnie urządzonymi, klimatyzowanymi salami dydaktycznymi i zapleczem komputerowym z dostępem do Internetu. Centrum w Serocku poleca ponadto wygodne pokoje hotelowe i wyśmienitą kuchnię.

Koszty pobytu w Centrum Konferencyjnym dla uczestników szkoleń otwartych organizowanych przez IBD. Uwzględniają 40-procentowy rabat:

 • nocleg w pokoju 1-osobowym – 99,50 zł netto + 8% VAT
 • nocleg w pokoju 2-osobowym – 59,75 zł netto +8% VAT (za 2 osoby 119,50 zł netto + 8% VAT)
 • śniadanie w formie bufetu – 15,00 zł netto + 8% VAT
 • obiad pełny – 18,50 zł netto + 8% VAT
 • kolacja – 16,00 zł netto + 8% VAT

Szczegółowe informacje

Biuro Obsługi Szkoleń
tel.: (22) 782 78 87 w. 777
faks: (22) 782 73 91