„W coachingu chodzi o jak najlepsze wykorzystanie własnych możliwości przy indywidualnym i osobistym wsparciu osoby, która będzie stawiać przed Tobą wyzwania, stymulować i prowadzić na drodze stałego rozwoju”.

Gerard O’Donovan

dyplomowy kurs dla coachów

podstawowy kurs dla Coachów

rozwój dla Ciebie i Twojej firmy

ścieżka rozwoju dla wszystkich

Warunki Uczestnictwa

UMOWA – warunki zgłoszenia i uczestnictwa w szkoleniu

 1. Umowa określa wzajemne zobowiązania IBD Business School  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Panieńska 9, 03-704 Warszawa, zwanej dalej Organizatorem, wpisaną do KRS pod nr. 0000244698, i Strony Zgłaszającej udział w szkoleniu na warunkach określonych w zgłoszeniu.
 2. Strona Zgłaszająca udział w szkoleniu zobowiązuje się do przesłania zgłoszenia (skan) mailem lub faksem pod numer (22) 782 73 91 oraz wniesienia opłaty przed rozpoczęciem szkolenia w wysokości wynikającej ze zgłoszenia na konto:

Bank Zachodni WBK S.A. O/Warszawa 83 1090 2590 0000 0001 3166 8049

 1. Podstawą do przyjęcia Uczestnika na szkolenie jest dokonanie pełnej wpłaty nie później niż na 14 dni przed jego rozpoczęciem. Faktura VAT zostanie wystawiona na podstawie dokonanej wpłaty.
 2. Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona. W wypadku wpłacenia należności po wyczerpaniu liczby miejsc w danym terminie zostanie zaproponowany nowy termin szkolenia lub na życzenie Strony Zgłaszającej – zwrócona będzie cała wpłacona kwota.
 3. W przypadku nieprzybycia Uczestnika na szkolenie bez udokumentowanej przyczyny Stronie Zgłaszającej nie przysługuje zwrot wpłaty.
 4. Strona Zgłaszająca może wskazać inne osoby na miejsce wcześniej zgłoszonych. Wskazanie powinno mieć formę pisemną.
 5. Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń.
 6. Organizator ma prawo do zmian terminów szkolenia bądź poszczególnych sesji z przyczyn od niego niezależnych; brak akceptacji nowego terminu przez Stronę Zgłaszającą przed przystąpieniem do programu powoduje zwrot 100% wpłaconej przez Uczestnika kwoty.
 7. Rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa pod warunkiem przesłania stosownego oświadczenia przez Stronę Zgłaszającą drogą pocztową lub w formie elektronicznej na adres: szkoleniaotwarte@ibd.pl na minimum 10 dni przed rozpoczęciem się pierwszej sesji szkolenia (decyduje data wpływu oświadczenia do IBD Business School). Wówczas całość wpłaconych środków zostanie zwrócona Zgłaszającemu.
  Po tym terminie IBD Business School zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury obciążeniowej w wysokości 50% ceny szkolenia tytułem kary umownej. Kwota ta, o ile należność została wpłacona, zostanie potrącona od opłaty za szkolenie, a pozostała część zwrócona Stronie Zgłaszającej. W przypadku, jeśli kwota ta nie została wpłacona kara umowna płatna jest w terminie 7 dni od wystawienia faktury obciążeniowej.
  W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 5 dni roboczych przed datą pierwszej sesji programu bądź braku pisemnej informacji od Strony Zgłaszającej o rezygnacji i nieobecności Uczestnika na szkoleniu Wykonawcy przysługuje 100% wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy.
  Oświadczenie o planowanej zmianie terminu odbycia szkolenia może być przez Wykonawcę traktowane jako równoznaczne z rezygnacją i rozpatrywane na analogicznych zasadach.
 8. W przypadku udostępniania Uczestnikom Kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych dostępu do e-repetytorium Organizator ma 3 dni robocze na przekazanie loginu i hasła. Od momentu przesłania danych do logowania jest liczony okres korzystania z narzędzia.

Reklamacje

 1. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług szkoleniowych w terminie dziesięciu dni roboczych od daty zakończenia szkolenia.
 2. Reklamacje usług szkoleniowych można zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres: IBD Business School, ul. Panieńska 9, 03-704 Warszawa najpóźniej w terminie dziesięciu dni roboczych od daty zakończenia szkolenia.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
 • nazwę/ imię i nazwisko Uczestnika,
 • adres siedziby/ zamieszkania Uczestnika szkolenia i adres e-mail,
 • przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji itp.),
 • uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji.
 1. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu czternastu dni roboczych, liczonych od momentu otrzymania przez Organizatora informacji o powstałej nieprawidłowości.
 2. Decyzja dotycząca reklamacji z ewentualną propozycją rekompensaty, w przypadku gdy reklamacja jest zasadna, zostanie przesłana e-mailem oraz pocztą tradycyjną.

Informacje dodatkowe

Szkolenia odbywają się w dwóch obiektach kampusu IBD: Green Park Conference Centre usytuowanym  nad Zalewem Zegrzyńskim, Serock, ul. Wyzwolenia 63 oraz w Sienna Training Centre znajdującym się w centrum Warszawy, ul. Sienna 73 lub w innych lokalizacjach o podobnym standardzie.

Usługi konferencyjne IBD Business School są świadczone na najwyższym poziomie. Oba obiekty dysponują nowocześnie urządzonymi, klimatyzowanymi salami dydaktycznymi i zapleczem komputerowym z dostępem do Internetu. Centrum konferencyjne w Serocku poleca ponadto wygodne pokoje hotelowe i wyśmienitą kuchnię.

Koszty pobytu w Green Park Conference Centre dla uczestników szkoleń otwartych organizowanych przez IBD uwzględniają 40-procentowy rabat:

 • nocleg w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem – 130,00 zł brutto
 • nocleg w pokoju 2-osobowym ze śniadaniem – 80,00 zł brutto (za 2 osoby 160,00 zł brutto)
 • śniadanie w formie bufetu – 25,00 zł brutto
 • obiad pełny – 30,00 zł brutto
 • kolacja – 25,00 zł brutto

 

Szczegółowe informacje

Dział Programów Otwartych

szkoleniaotwarte@ibd.pl

tel. (22) 768 20 22, 695 330 033

faks: (22) 782 73 91